UCHWAŁA Nr V/27/2006 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 grudnia 2006 r. UCHWAŁA Nr V/27/2006 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 grudnia 2006 r.


w sprawie:

powołania Komisji Gospodarki, Rozwoju Inwestycji i Przedsiębiorczości i ustalenia jej przedmiotu działania oraz składu osobowego.


--------------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA Nr V/27/2006
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie:

powołania Komisji Gospodarki, Rozwoju Inwestycji i Przedsiębiorczości i ustalenia jej przedmiotu działania oraz składu osobowego.


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Żywcu u c h w a l a co następuje:


§ 1

Powołuje się Komisję Gospodarki, Rozwoju Inwestycji i Przedsiębiorczości oraz ustala się jej skład osobowy jak w załączniku nr 1 do uchwały.


§ 2

Przedmiot działania Komisji określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

zał. nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr V/27 /2006 z dnia 28 grudnia 2006 r.


Skład osobowy Komisji Gospodarki, Rozwoju Inwestycji i Przedsiębiorczości


1. Jarosław Gowin Przewodniczący Komisji
2. Marian Kastelik Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Grzegorz Glas Członek
4. Józef Szczotka Członek
5. Tadeusz Trzop Członek

zał. nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr V/ 27 /2006
z dnia 28 grudnia 2006 r.
Przedmiotowy zakres działania Komisji Gospodarki, Rozwoju Inwestycji i Przedsiębiorczości

Zakres działania Komisji Gospodarki, Rozwoju Inwestycji i Przedsiębiorczości i obejmuje sprawy:

1/ ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami
2/ inwestycji i rozwoju gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
3/ inwestycji i rozwoju wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz
4/ utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
5/ lokalnego transportu zbiorowego
6/ targowisk i hal targowych
7/ wspierania i upowszechniania przedsiębiorczości

poczta
© www.NaszRadny.com.pl
webmaster