Sesja RM w Żywcu w dniu 7 12 2006 o godz 10.00


Radny Jarosław Gowin
-prosi o wykonanie projektu przebudowy dróg dzielnicy Zabłocie: ul. Ludnej, Łęgowa, Sportowa, Podtorza, Piaskowej. Powiedział, że wg informacji Burmistrza Miasta w/w projekt miał być wykonany do końca br., natomiast prace mają ruszyć na wiosnę 2007 roku. Radny jest zaniepokojony otrzymanym projektem budżetu, gdyż w nim nie widzi w/w ulic ujętych do realizacji.
Burmistrz Miasta Żywca na podstawie zapytania i wnioski udzielił odpowiedzi:
-Starania o pozyskanie funduszy na przebudowę ulic w mieście Żywcu będzie robione zgodnie z potrzebami każdej dzielnicy miejskiej.

Ogólne posiedzenie Komisji w dniu 21 12 2006Radny Jarosław Gowin zapytał dlaczego w załączniku nr 15 w planie wieloletnim nie ma uwzględnionej przebudowy ulic dzielnicy Zabłocie
W-ce burmistrz Pani M.Bieszczad stwierdziła, że w tym załączniku są wirtualne środki i jest tworzony po to, aby można się było starać o środki zewnętrzne na te zadania

Pan Jarosław Gowin zwrócił się o wpisanie w punktach 18 załącznika nr 15 zadania "Przebudowa ulic w dzielnicy Zabłocie" oraz opracowanie dokumentacji przebudowy dróg w dzielnicy Zabłocie jak również o możliwość wykonania projektu ulic Łęgowa, Ludna, Sportowa oraz Piaskowa Pani Małgorzata Bieszczad Z-ca Burmistrze Miasta przekazała, że zadania odnośnie sprawy dokumentacji dot. przebudowy dróg dzielnicy Zabłocie (Piaskowa, Ludna, Sportowa, Łęgowa) nie mogą zostać wpisane na rok 2007, bo nie są ujęte w budźecie , lecz zadanie to zostanie zlecone ze środków Wydziału Inżynierii Miejskich w roku 2007. natomiast uzupełnić załącznik 15 o przebudowe ulic dzielnicy Zabłocie

Sesja RM w Żywcu z dnia 28 grudnia 2006 r.


Radny Jarosław Gowin
Mieszkańcy, których budynki usytuowane są przy ulicy Stolarskiej do wsi Siennej (tj 5 budynków)- brak projektu na wykonanie sieci kanalizacyjnej w tym rejonie
Burmistrz miasta Żywca
Stwierdził, że uzgodni z wójtem gmina Lipowa iż podłączenie 5 budynków usytuowanych przy ulicy Stolarskiej w Żywcu od strony wsi Sienna do kanalizacji sanitarnej, ze względów techniczych, obsługiwanie będzie przez gmine Lipową, natomist część budynków (mieszkańcy gminy Lipowa)

Sesja RM w Żywcu z dnia 8 lutego 2007 r.


Pan Jarosław Gowin - w imieniu mieszkańców dzielnicy Zabłocie zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie przejścia dla pieszych na nową drogą ekspresową na wysokości UL. Lelewela a dokładnie o włączenie oświetlenia oraz o częstsze patrole Straży Miejskiej w tym rejonie.

Pan Antoni Szlagor Burmistrz Miasta - wczoraj obyło się spotkanie z dyrektorem Rajem, na którym zostało uzgodnione, że w okresie wiosennym będą kontynuowane prace związane z uporządkowaniem terenu oraz poprawą oznakowania, jednocześnie zostanie podłączone oświetlenie


Pan Jarosław Gowin zwrócił się o wymalowanie kopert wjazdowych na ul. Półkole.
Pani Małgorzata Bieszczad Z-ca Burmistrza Miasta stwierdziła, że nie można wymalować kopert bo zgodnie z przepisami w tym przypadku Urząd musiałby pobierać opłatę, ponieważ jest to droga publiczna

Ogólne posiedzenie Komisji w dniu 18 04 2007Pan Jarosław Gowin zwrócił się o dokończenie inwestycji modernizacji ul. Ks.S.Słonki z uwagi na to, że na wale, który został rozkopany nie została zasiana trawa, jak również przy pętli autobusowj. Zwrócił uwagę na zle wyprogilowany zakręt.

Sesja RM w Żywcu z dnia 26 kwietnia 2007 r.


Radny Jarosław Gowin złożył intrpelację dotyczącą budowy boiska i placu zabaw w dzielnicy Zabłocie. Interpelacja stanowi załącznik do protokołu

Ogólne posiedzenie Komisji w dniu 31 05 2007


Pan Jarosław Gowin zwrócił się z pytaniem czy w związku z tym, że ceny materiałów budowlanych wzrosły a dodatkowo Rada Miasta chce zmniejszyć kwotę 1 miln zł o 72 tys. zł. która była przeznaczona dla ul. Rolniczej, a więc czy z tego powodu nie braknie środków na realizację tego zadania?
Pani Małgorzata Bieszczad odpowiedziała, że środków finansowych na realizację przebudowy ul. Rolniczej nie braknie, jednak gdyby tak się zdarzyło to jest możliwość przesunięcia środków z remontów bieżących.

Ogólne posiedzenie Komisji w dniu 22 i 23 11 2007

Pan Jarosław Gowin zawnioskował o wpisanie w poz.1 zał.nr.15 do Uchwały Budżetowej na rok 2009 kwoty 2 000 000 zł i na rok 2010 kwoty 3 000 000 zł dla dzielnicy Zabłocie. Pani Małgorzata Bieszczad Z-ca Burmistrza Miasta zaopiniowała wniosek pozytywnie.

Ogólne posiedzenie Komisji w dniu 27 11 2007

Pan Jarosław Gowin przekazał, że zwrócił się w piśmie do Burmistrza Miasta o utworzeniu fili biblioteki w MCK "Papiernik" w dzielnicy Zabłocie z uwagi na prośby licznej grupy mieszkańców Zabłocia, którzy byli przyzwyczajeni do tego, że w Zabłociu zawsze była biblioteka. Pan Jarosław Gowin zwrócił się, aby do tematu uruchomienia fili biblioteki w Zabłociu powrócić ponownie pomimo iż Pan Burmistrz na nasze pimo odpowiedział niegatywnie. Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor Stwierdził, że jeżeli w budżecie pojawią się jakieś dodatkowe środki to powróci do tematu rozmieszczenia filii bibliotecznych w mieście Żywcu. Natomiast teraz trzeba poczekać, aż ruszy wyremontowana placówka, do zastanowienia pozostje również temat współpracy bibliotek szklonych w poszczególnych dzielnicach z Biblioteką Miejską.

Sesja RM w Żywcu z dnia 29 listopada 2007 r.

Radny Jarosław Gowin zwrócił się z prośbą o pilny remont ulicy Łęgowej gdyż jeżdżące po niej samochody z powodu głębokich dziur niszczą swoje zawieszenia a mieszkańcy mają problemy z poruszaniem się po drodze.

Sesja RM w Żywcu z dnia 20 grudnia 2007 r.

Radny Jarosław Gowin Prosi o rozważwnie możliwości nie dokonywania likwidacji fili Biblioteki Samorządowej na os. 700-lecia, lecz przeniesienia jej, wraz z całym księgozbiorem do dzielnicy Zabłocie. Nadmienił że "jeżeli się coś zlikwiduje to trudna jest to potem odtworzyć, dlatego przeniesienie jej do dzielnicy Zabłocie w tej sytuacji byłoby bardzo dobrym rozwiązaniem. Burmistrz Miasta Żywca Rozważy możliwość utworzenia punktu biblioteczengo np. przy SP1 w Żywcu w dzielnicy Zabłocie na zasadzie zamawienia ksiązki i sprowadzania jej z głównej biblioteki do w/w punktu.
Radny Jarosław Gowin "Czy taka forma się już gdzieś sprawdziła? Jeżeli tak to trzymam Pana Burmistrza za słowo, że do tego dojdzie"

Ogólne posiedzenie Komisji w dniu 17 04 2008

Pani Bogusława Gardaś- Skarbnik Miasta poinformowała Radę Miasta o zmniejszeniu środków przeznaczonych na modernizację dróg w dzielnicy Zabłocie o kwotę 210.000zł, na utworzenie nowego zadania p.n. "Nowoczesne boisko w Żywcu" przy szkole nr. 3 w dzielnicy Sporysz.
Radny Jarosław Gowin stwierdził, że obcięcie wydatków w kwocie 210.000zł z dróg w Zabłociu jest bardzo krzywdzące przy obecnym stanie dróg, oraz że nic się nie dzieje w sprawie zakupu gruntów pod boisko dla dzieci i młodzieży w Zabłociu.
Pan Antoni Szlagor Burmistrz Miasta uzasadnił przeniesienie środków na realizację boiska w Sporyszu tym, że jest tam teren na którym ta inwestycja może zostać zrealizowana.
Radny Jarosław Gowin raz jeszcze stwierdził, że nie zgadza się na takie działania, powodujące obniżania wydatków w dzielnicy Zabłocie.
Radny Jarosław Gowin w toku dyskusji stwierdził, że najlepiej przenieść jeszcze Ratusz do Sporysza!
Pan Antoni Szlagor Burmistrz Miasta poinformował, że na 100% w tym roku zostanie zakupiony grunt pod boisko w dzielnicy Zabłocie.
Radny Jarosław Gowin zgłosił wniosek, o udzielenie Burmistrzowi Miasta upoważnienia na zakup działek położonych w Zabłociu z przeznaczeniem na boisko sportowe oraz plac zabaw dla tej dzielnicy. Wniosek został przyjęty (przy: 17 głosach za; 1 przeciwnym; 1 wstrzymującym).

Sesja RM w Żywcu z dnia 24 kwiecień 2008 r.


Radny Jarosław Gowin prosi o udostępnienie zamykanego kontenera na śmieci dla mieszkańców zamieszkałych przy ul. Niwy w Żywcu.

Sesja RM w Żywcu z dnia 29 maj 2008 r.


Radny Jarosław Gowin zwraca się z prośbą o przeprowadzenie remontu studni (jej pokrycia) przy ul. Futrzarskiej, a będącą własnością Miasta.

Ogólne posiedzenie Komisji w dniu 28 09 2008


Radny Jarosław Gowin podziękował za przeprowadzoną modernizację ul. Podtorze, jednocześnie przekazał, że kilka przyległych dróg uległo zniszczeniu przy objazdach m.in. część Kochanowskiego, Piaskowa, Ludna, Sportowa i prosi u uzupełnienie ubytków w tych drogach oraz w ul. Mochnackiego, Jasnej i Stawowej.
Radny Jarosław Gowin przekazał również prośbę Pani Woźniak z ul. Harendy dotyczącą wykoszenia traw przez Browar S.A.

Ogólne posiedzenie Komisji w dniu 25 09 2008


Radny Jarosław Gowin w związku z głosowaniem o nadanie medalu za Zasługi Dla Miasta Żywca Panu Janowi Szupina, przedstawił dokonania kandydata oraz argumentację zasadności nadania oznaczenia.

Sesja RM w Żywcu z dnia 25 wrzesień 2008 r.


Radny Jarosław Gowin poinformował, że 14.09.08 Centrum Nurkowe Beskid Divers z Bielska-Białej zorganizowało społeczną akcję Sprzątania Świata, tym razem na terenie Żywca. Radny prosi Władze Miasta o pisemne podziękowanie za przeprowadzoną akcję.
Radny Jarosław Gowin zapytał również co się dzieje z wykonaniem projektów Etap II Zabłocie. Wyraził swoje zaniepokojenie odnośnie podania już 3-go terminu wykonania projektów na modernizację pozostałych ulic w dzielnicy Zabłocie.
Pan Antoni Szlagor Burmistrz Miasta odpowiedział, że przesunięcie terminu wykonania projektów wiąże się z ustawą o zamówieniach publicznych, przesunięcie tych projektów o miesiąc czy dwa nic nie zmienia, bo tak byśmy tam nic nie zrobili, bo nie ma poprostu pieniędzy. Do czasu ustalenia Budżetu na 2009 rok sprawa projektów zostanie wyjaśniona.

Sesja RM w Żywcu z dnia 30 października 2008 r.


Radny Jarosław Gowin prosił o podsypanie ubytków w drodze na ulicach objętych objazdem w związku z modernizacją ulicy Podtorze tj. ulicy Ludnej, Łęgowej, Sportowej. Jak również naprawę ulicy Michała, Słonecznej i Nowej. Ponieważ do dnia dzisiejszego nie zostały one naprawione.

Pan Antoni Szlagor Burmistrz Miasta odpowiedział, że obecnie wykonywana jest modernizacja ulicy Podtorze i miasto nadal konsekentnie będzie działać w kwestii pozostałych dróg do czasu ustalanie budżetu na 2009 rok sprawa uzgodnienia projektów następnych dróg zostanie uzgodniona

Ogólne posiedzenie Komisji w dniu 20 10 2008


Radny Jarosław Gowin zwrócił się z pytaniem odnośnie sprzedaży przez Browar działki przy TESCO i przekazanie umówionej kwoty na rzecz miasta

Pan Antoni Szlagor Burmistrz Miasta odpowiedział, że przedmiotowa działka została sprzedana a środki finansowe wpłyną do budżetu miasta do 15 stycznia 2008 r. Burmistrz miasta poinformował również, że bez względu czy wniosek o środki na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr. 1 zostanie pozytywnie rozpatrzony, czy też nie, to sala będzie realizowana.
Radny Jarosław Gowin odnosząc się do propozycji zrealizowania boiska sportowego w dzielnicy Zabłocie wspólnie z boiskiem sportowym w dzielnicy Sporysz zwrócił uwagę na to, że dofinansowanie z programu lokalna infrastruktura sportowa nie dotyczy boisk przyszkolnych, a w przypadku Sporysza jest proponowane właśnie boisko przyszkolne i w związku z tym istnieje zagrożenie, że cały projekt zostanie odrzucony również w zakresie dzielnicy Zabłocie. Dlatego należy się zastanowić czy jest sens przygotowania wspólnego projektu dla obydwu dzielnic i czy kwota dofinansowania 2 mln. zł na 2 projekty będzie wystarczająca.

Pan Antoni Szlagor Burmistrz Miasta odpowiedział, że boisko nie jest boiskiem przyszkolnym ponieważ będzie realizowane nie na działce szkoły tylko na działce będącej własnością miasta.
Radny Jarosław Gowin przekazał, że w wymogach tego projektu jest zapisane, że przedmiotowe boiska nie mogą być zlokalizowane przy szkołach oraz w pobliżu ogólnodostępnych boisk sportowych.

Pan Antoni Szlagor Burmistrz Miasta odpowiedział, że w przyszłym tygodniu zorganizuje spotkanie z osobami przygotowującymi powyższy projekt, radnymi oraz projektantem w celu przeanalizowania założeń projektu.

Sesja RM w Żywcu z dnia 29 stycznia 2009 r.Radny Jarosław Gowin
- jaki jest stan wykonania projektów na budowę i modernizację drugiego etapu przebudowy ulic w dzielnicy Zabłocie?

Pan Antoni Szlagor Burmistrz Miasta odpowiedział, że projekty są w fazie wykonania

Sesja RM w Żywcu z dnia 26 marca 2009 r.Radny Jarosław Gowin zapytał czy został ogłoszony przetarg na bierzące utrzymanie dróg w mieście Żywcu?
Radny Jarosław Gowin wspomniał, że procedura ubiegłorocznego przetargu na utrzymanie dróg została uruchomiona zbyt późno czego efektem było uzupełnianie ubytków trwające aż do jesieni 2008 roku. Zdaniem Radnego wspomniany remont dróg po zimie powinien zakończyć się do czerwca br.
Radny Jarosław Gowin zwrócił się z prośbą o przeprowadzenie remontu dróg w dzielnicy Zabłocie: ul.: Piaskowa, Łęgowa, Ludna, Sportowa, Wczasowa, Jasna, Mochnackiego, Miła, Michała, Rolnicza, Wyzwolenia, Lelewela (za ekspresówką) oraz boczne uliczki osiedla Zgoda. Radny zasugerował, że ściągalność funduszy na wykonanie dróg unijnych jest słaba.

Pan Antoni Szlagor Burmistrz Miasta odpowiedział, że wnioski o ubieganie się o fundusze unijne oceniają eksperci. Według opinii Burmistrza Miasta Żywca środki przeznaczone na budowę dróg, hal sportowych itp. powinny zostać przydzielone dla każdej gminy, a nie odbywać się na drodze konkursu.

Sesja RM w Żywcu z dnia 30 kwietnia 2009 r.
Radny Jarosław Gowin prosi o podsypanie zniszczonej nawierzchni ulicy Browarnej (odcinek: boczna za ul. Michała) oraz ulicy Michała, oraz pyta kiedy rozpocznie się budowa obwodnicy północnej miasta Żywca?

Pan Antoni Szlagor Burmistrz Miasta odpowiedział, że podsypki na ulicy Browarnej zostaną wykonane a budowa obwodnicy północnej rozpocznie się w 2009 r.

Sesja RM w Żywcu z dnia 26 marca 2009 r.Radny Jarosław Gowin prosi o naprawę ulicy Mochnackiego oraz pyta kiedy firma, która wygrała przetarg na remont dróg będzie kontynuowała naprawy dróg po sezonie zimowym? dodał, że takie remonty powinne być wykonane do końca miesiąca czerwca, oraz zwrócił uwagę na wyciętą od miesiąca dziurę na ul. Półkole
Radny Jarosław Gowin pyta, czy po odrzuceniu wniosków o pozyskanie środków na modernizację dróg firma sporządzająca wniosek orientuje się w których punktach wniosek nie spełnił wymogów?
Radny Jarosław Gowin zaproponował swoją pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych przez urząd miasta, oraz zapytał czy w urzędzie miasta jest komórka zajmująca się sprawdzaniem programów dotyczących pozyskiwaniem środków unijnych

Pan Antoni Szlagor Burmistrz Miasta odpowiedział, że remonty dróg po sezonie zimowym są realizowane na terenie całego miasta. Wnioski sporządzane przez wynajętą firmę przechodzą przez merytoryczną ocenę oraz dodał, że drogi gminne nie są drogami strategicznymi i stoi na stanowisku aby przy ubieganiu się o środki na remonty dróg była stosowana preselekcja. Odpowiedzialną osobą za programy unijne jest pani Małgorzata Bieszczad- Zastępca Burmistrza miasta, wnioski o pozyskiwanie środków sporządzane są za pośrednictwem firmy z którą miasto ma podpisaną umowę.

Sesja RM w Żywcu z dnia 22 październik 2009 r.Radny Jarosław Gowin prosi o wystąpienie z wnioskiem do prokuratury w sprawie pustostanu położonego przy ulicy Rzeźniczej, który obecenie stanowi zagrożenie życia przechodniów w tym rejonie.
Radny Jarosław Gowin podziękował burmistrzowi za podjęte kroki w sprawie o którą zabiegał tj. rozwiązania problemów elewacji budynków w głównych ciągach ulic miasta Żywca i równocześnie zapytał na jakim etapie są prace związane z tym etapem?
Radny Jarosław Gowin ze względu na tworzący się korek samochodowy na ulicy Browarnej spowodowany poniedziałkowym myciem ulicy o godzinie 7-mej przez PUK Żywiec prosi o zmianę godzin wykonywania tych usług.

Pan Antoni Szlagor Burmistrz Miasta odpowiedział, że trzeba przesunąć godzinę sprzątania ulic oraz, że pustostany zlokalizowane na terenie miasta zagrażające życiu przechodniów zostały zgłoszone do prokuratury 4 lata temu. Prokuratura nie podjęła czynności uznając, że to nie są jej kompetencje. Wykonanie projektów na elewacje budynków położónych w głównych ciągach żywieckich ulic wykonają studenci Politechniki Krakowskiej w ramach praktyki i zostanie to omówione z władzami Politechniki Krakowskiej po inauguracji roku akademickiego.

Sesja RM w Żywcu z dnia 3 grudnia 2009 r.Radny Jarosław Gowin prosi i przypomina o naprawie ul. Rolniczej za ekspresówką

Pan Antoni Szlagor Burmistrz Miasta odpowiedział, że ulica Rolnicza zostanie naprawiona

Sesja RM w Żywcu z dnia 31 maja 2010 r.Radny Jarosław Gowin wnioskuje o przywrócenie części ul. Tetmajera do stanu pierwotnego przez firmę pana Tyca, która dokonywała poboru żwiru z rzeki Soły
Radny Jarosław Gowin prosi w imieniu mieszkańców osiedla Zgoda (ulice boczne) o modernizację dróg lub ewentualne uzupełnienie braków w nawierzchni.

Pan Antoni Szlagor Burmistrz Miasta odpowiedział, że została przeprowadzona rozmowa z dyrektorem Browaru n/t odprowadzenia deszczówki zlokalizowanej na terenie osiedla Zgoda. Browar zgodził się na odprowadzenie deszczówki pod warunkiem wykonania przez miasto osadnika. Burmistrz stwierdził, że nawierzchnia w/w ulicy zostanie wykonana.

Sesja RM w Żywcu z dnia 24 czerwca 2010 r.Radny Jarosław Gowin prosi o wykonanie modernizacji dróg Słoneczna, Jasna, Nowa oraz przywrócenie do stanu pierwotnego ulicy Granicznej, która uległa zniszczeniu podczas czyszczenia koryta potoku Leśnianka. W przypadku braku funduszy na modernizację w/w dróg prosi o podsypanie ubytków w tych drogach.

Pan Antoni Szlagor Burmistrz Miasta odpowiedział, że dziury na wymianionych drogach będą podsypywane, a w sprawie przywrócenia ulicy Granicznej do stanu pierwotnego będzie rozmawiał z firmą wyworzącą żwir z koryta potoku Leśnianka.

Sesja RM w Żywcu z dnia 30 września 2010 r.Radny Jarosław Gowin zgłosił formalny wniosek upoważniający Burmistrza Miasta do wystąpienia na drogę sądową w celu zniesienia współwłasności w działce przy ulicy Tetmajera przeznaczonej na budowę nowego przedszkola w dzielnicy Zabłocie w związku z możliwością uzyskania dofinansowania z budżetu państwa.

WNIOSEK ZOSTAŁ PRZEGŁOSOWANY POZYTYWNIE!

Ostatnia Sesja RM w Żywcu kadencji 2006-2010, w dniu 28 10 2010 o godz 10.00


Radny Jarosław Gowin
- prosi o naprawę oświetlenia kładki nad drogą ekspresową S69, oraz remont kładki nad potokiem Leśnianka
poczta
© www.NaszRadny.com.pl
wszelkie prawa zastrzeżone